MUMBAI PORT TRUST

MbPT Board Of Trustees


 
   

Shri Sanjay Bhatia, IAS

 

Shri Y. A. Wanage, IRS

 
   

Shri M.M. Hasija

 

Shri Manoj Saunik

 
   

Shri Sunil Kumar Das

 

Cmde.A. K. Agarwal

 
   

Shri A.K. Jain

 

DIG KBL Bhatnagar

 
   


 

Shri Kanwarjit Singh

 
   

Shri Kersi E. Parekh

 

Shri S. R. Apraj

 
   

Shri Sunil Dattatray Rane

 

Shri J. P. Mishra

 
   

Shri Babban Singh Thakur

 

Shri Balwant Narayanrao Jichkar